Klachtenprocedure

In het dagelijks werk op school zijn er vele contacten tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Op scholen doen zich daarbij wel eens probleempjes voor. Dat is op onze school, ondanks onze goede bedoelingen, niet anders. De meeste van deze zaken worden gelukkig zonder meer opgelost. Soms lukt dat echter niet direct of minder goed. Daarom hebben de openbare basisscholen binnen ons bestuur afspraken gemaakt over de stappen die u kunt nemen om uw problemen aan te kaarten. 

Waar kunt u terecht met klachten of opmerkingen?

Hieronder wordt stapsgewijs aangegeven hoe u verder kunt wanneer u het gevoel heeft dat uw problemen niet naar behoren worden afgehandeld. In eerste instantie gaat u met uw klacht naar:

De groepsleerkracht van uw kind

De groepsleerkracht kent uw kind normaal gesproken het best en zal ook in veel gevallen voor een oplossing kunnen zorgen. Hebt u het gevoel dat;
- u bij de groepsleerkracht geen gehoor krijgt, of
- deze de problemen niet kan oplossen, of
- het een schoolprobleem is,
dan gaat u naar:

De directie van de school

U bespreekt met de directeur het probleem. Deze zal samen met u proberen uw probleem op te lossen. Mocht u echter met de oplossing niet tevreden zijn, of heeft u het gevoel dat uw klacht niet goed is afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met:

Het bestuursbureau van Scholengroep Opron

U kunt dit telefonisch doen, maar ook schriftelijk. Een medewerker van het bestuursbureau neemt dan zo mogelijk binnen één schoolweek (telefonisch) contact met u op. Het telefoonnummer van het bestuursbureau is 0599 – 696390.
Indien nodig wordt u uitgenodigd voor een gesprek, om samen naar een oplossing te zoeken. Wordt uw klacht of probleem niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u:

Een klacht indienen bij het College van Bestuur

Dat moet dan wel schriftelijk. U kunt uw klacht sturen naar “Scholengroep OPRON”. Postbus 138, 9640 AC Veendam. In de behandeling van de klacht zal het bestuur voor alle zorgvuldigheid altijd alle betrokken partijen horen.
Wordt naar uw mening uw klacht dan ook nog niet zorgvuldig afgehandeld, dan kunt u:

Een officiële klacht indienen bij de Landelijke klachtencommissie voor het openbaar onderwijs 

Het adres is: Zwarte Woud 2, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Tel: 030-280 95 90 
Als u een officiële klacht indient bij het bevoegd gezag of bij de Landelijke klachtencommissie, is de officiële klachtenregeling van toepassing. Deze ligt op school of op het kantoor van Scholengroep Opron ter inzage, of u kunt deze regeling downloaden vanaf deze site.

Contactpersoon

Elke school heeft een contactpersoon, die u kan doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Voor alle duidelijkheid; de contactpersoon mag zich niet met het probleem bemoeien. Voor onze school is mevr. Trijnie Kampen de contactpersoon.

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht heeft, kunt u ook de vertrouwenspersoon aanspreken. De vertrouwenspersoon gaat na of u samen met de school de klacht heeft proberen op te lossen, gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Verder kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de school. De vertrouwenspersonen bij wie u terecht kunt zijn:

Dhr. J. Krul, maatschappelijk werker bij Compaen (tel. 06-15957529)
Mevr. N. van der Veen, maatschappelijk werker bij Compaen (tel. 06-15957310)
U kunt ook contact opnemen met Compaen (tel. 0598-698119) en vragen naar één van de vertrouwenspersonen.

En tot slot ...

Ook met een goede klachtenregeling zal het niet altijd mogelijk zijn om alle problemen helemaal bevredigend op te lossen. Het kan zelfs zo zijn dat uw klacht door ons niet op te lossen is. Wij zeggen u echter toe uw klacht uiterst serieus te zullen nemen.

Wij hebben als school gelukkig nog nooit gebruik hoeven maken van deze procedure.