Leerplicht

Ieder kind in Nederland mag naar school als het vier jaar wordt, maar zodra uw kind vijf jaar is geworden is het leerplichtig. Dit wil zeggen: uw kind moet naar school. De gemeente Midden-Groningen ziet er streng op toe dat ouders zich houden aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld: de leerplichtambtenaren. Bij onze school is Roelof van Houten aangesteld als leerpichtambtenaar. 

Alle leerlingen moeten het volledige onderwijsprogramma volgen. Kan een kind niet meedoen aan een bepaalde onderwijsactiviteit (bijv. schoolreis, sportdag, o.i.d.) dan zorgt de school altijd voor een alternatief programma en is het kind niet vrij.

Schoolverzuim

De school is verplicht bij te houden of de kinderen wel of niet aanwezig zijn. In bijzondere omstandigheden kunnen de ouders voor hun kind(eren) verlof aanvragen bij de schoolleiding. Als een kind ziek is worden de ouders verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de school. Als een kind zonder geldige reden afwezig is nemen we zo spoedig mogelijk dezelfde dag (telefonisch) contact op. Wanneer binnen drie dagen niet duidelijk is waarom een kind niet op school is, moet de school hiervan melding doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Als het verzuim dan niet verklaard en/of opgelost wordt, is het aan de leerplichtambtenaar te bekijken welke stappen verder worden ondernomen.

Buiten de reguliere vakanties om is het wettelijk NIET toegestaan leerlingen vrijaf te geven. (Een dag eerder vertrekken om de drukte op de wegen te vermijden of een midweekvakantie buiten de vakanties om is dus niet mogelijk). Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen ouders/verzorgers, middels een speciaal formulier, een verzoek voor extra verlof indienen bij de directie van de school.