Zorg

Sommige kinderen hebben gedurende zijn/haar schoolloopbaan extra ondersteuning nodig. Soms voor een korte periode, soms voor een langere tijd. Dit betekent echter lang niet altijd dat er sprake is van ernstige problemen en/of een leerachterstand. Het is belangrijk om problemen vroegtijdig te ontdekken, zodat we op tijd hulp kunnen bieden aan zorgleerlingen. Op deze wijze kunnen we in veel gevallen toekomstige (leer-) problemen voorkomen. Binnen onze school gebeurt dit o.a. door gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem, het regelmatig houden van groeps- en leerling besprekingen, het opstellen van groepsplannen en individuele handelingsplannen.  

De Interne Begeleider (IB-er)

Om de zorg binnen de school goed te organiseren hebben we een intern begeleider. Ouders en leerkrachten kunnen met de intern begeleider de problematiek van een leerling bespreken. In gezamenlijk overleg worden dan afspraken over verdere begeleiding gemaakt. De begeleiding kan bestaan uit extra ondersteuning binnen de groep dan wel individuele ondersteuning buiten de groep. Leerkracht(en) en intern begeleider maken o.a. afspraken over de organisatie van de extra ondersteuning. In sommige gevallen besluiten leerkracht en intern begeleider advies te vragen aan deskundigen buiten de school. 

De Interne Begeleider is een leerkracht met de speciale taak om de leerlingenzorg binnen de school te organiseren, te coördineren en te bewaken. Tot de taken van de IB-er behoren o.a. het voeren van gesprekken met ouders en leerkrachten, het afnemen van pedagogisch/ didactische toetsen bij kinderen, het ondersteunen van leerkrachten bij de begeleiding van ‘zorgkinderen’. Daarnaast heeft de IB-er regelmatig contact met de begeleider van de het Zorgplatform. Op onze school is juf Trijnie Kampen de Interne Begeleider.

Het leerlingvolgsysteem

Bij ons op school wordt iedere leerling in zijn/haar schoolloopbaan vanaf groep 1 systematisch gevolgd. Wij hanteren methode gebonden toetsen (horen bij de gebruikte methoden) en de methode onafhankelijke toetsen (o.a. Cito). Het gebruik van de methode onafhankelijke toetsen wordt voor lezen en rekenen door de onderwijsinspectie verplicht gesteld. Het gebruik van de toetsen is bedoeld om te beoordelen of de aangeboden leerstof voldoende is verwerkt en wordt beheerst. Tevens kan regelmatig worden nagegaan hoe de resultaten zich verhouden ten opzichte van te verwachten ontwikkelingslijnen en/of landelijke gemiddelden van soortgelijke scholen. De resultaten worden middels een computerprogramma verwerkt en besproken met de groepsleerkracht. Toetsen die worden afgenomen zijn o.a.:

  • spelling (cito)
  • taal en rekenen voor kleuters (cito)
  • rekenen & wiskunde (cito)
  • technisch lezen (cito)
  • begrijpend lezen (cito)
  • eindtoets groep 8 (cito)

Leerlingbespreking

Naast de teamvergaderingen van de leerkrachten vindt er op vastgestelde tijden een bespreking plaats over de ontwikkeling van individuele leerlingen. De gesprekken vinden meestal plaats met de interne begeleider, maar soms ook met het gehele team. Daarnaast bespreken we onze zorgleerlingen, indien nodig, ook met de begeleider van het Zorgplatform en wordt als dat nodig is via het Zorgplatform extra hulp en/of onderzoek aangevraagd.

Handelingsplan

Soms heeft een kind structureel extra hulp nodig en maken we een handelingsplan voor de leerling. Het opstellen van een handelingsplan gebeurt door de groepsleerkracht en de Interne Begeleider gezamenlijk. In zo’n plan staat o.a. wat er extra moet worden geoefend en hoe en wanneer dat moet gebeuren. Voordat een handelingsplan wordt uitgevoerd, wordt deze eerst uitvoerig met de ouders besproken. De leerkracht zal u precies uitleggen hoe het probleem zal worden aangepakt en hoe het handelingsplan is afgestemd op het niveau van de leerling. Bij ons op school worden ouders altijd tijdig geïnformeerd indien er reden is tot zorg!

OPRON Expertise Team (OET)

Alle scholen van Scholengroep OPRON stellen in hun onderwijs de behoefte van de kinderen centraal. Voor het bepalen van passende ondersteuning van het kind kan elke school een beroep doen op het OPRON Expertise Team (OET). Meer informatie over passend onderwijs bij onze scholen en het OET vindt u op de website van Scholengroep OPRON.

Documenten

 Title 
ZorgDownload