Ouderraad

Op de Inspecteur Amerikaschool wordt de ouderraad gevormd door het bestuur van de oudervereniging. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel. Alle ouders van onze school zijn automatisch lid van de oudervereniging, tenzij hiertegen bezwaar is gemaakt. Door lidmaatschap hebben de ouders het recht de algemene ledenvergadering te bezoeken en te stemmen bij verkiezingen. De volledige statuten liggen ter inzage op school of bij het secretariaat van de vereniging. 

Functie van de oudervereniging

De oudervereniging heeft binnen onze school een belangrijke functie. Belangrijke taken voor de oudervereniging zijn het organiseren en daadwerkelijk helpen bij allerlei (feestelijke) activiteiten voor leerlingen en ouders/verzorgers, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, de schoolreizen, enz. De oudervereniging int en beheert tevens de jaarlijkse ouderbijdrage en de schoolreisgelden. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de zakelijke ouderavond (algemene ledenvergadering).
Een andere taak van de oudervereniging is te bevorderen dat ouders/verzorgers ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten. Tenslotte kan de oudervereniging optreden als vertegenwoordiger van de ouders/verzorgers en als zodanig hun belangen behartigen. De vereniging kan de schoolleiding en de leden van de medezeggenschapsraad adviseren over door hen te nemen besluiten. 

Bestuur

De bestuursleden van de oudervereniging worden op de algemene ledenvergadering gekozen door de leden en hebben zitting in het bestuur voor een periode van 3 jaar. Op de algemene ledenvergadering wordt verder het jaarverslag besproken en wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Samenstelling bestuur van de oudervereniging (OR)

  • Rianne Stoppels (penningmeester)
  • Stijntje Vader-Joldersma (voorzitter)
  • Jelka Vale (lid)
  • Marianne Rouw (lid)
  • Jannet Bierma (secretaris)
  • Jolanda de Vries (lid)
  • Jenny Smedes (lid)